Βραβείο Επιχειρηματικότητας

youtube

Δείτε τις διαφημίσεις μας

 

64px-PDF

   Δείτε τον κατάλογό μας

Εγγραφή στο Newsletter

TUV

FacebookTwitterLinkedin

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

ΔΚ-ΔΔ01/01

 

 Η εταιρία ΛΑΖ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας εμπορευμάτων, στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και στην ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων προς τους πελάτες της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) της εταιρίας καλύπτει την Παραγωγή Γλυκών του Κουταλιού, Μαρμελάδων, Λουκουμιών, Βανίλιας και Βυσσινάδας και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρίας, σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

                                                                                                                            

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας. Γενικός στόχος είναι η παροχή ασφαλών τροφίμων στους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

  • τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού που εμπλέκονται στην παραγωγή, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων,
  • τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΙSO 22000) και της λειτουργίας της εταιρίας με την χρήση των παρακάτω εργαλείων :
  • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων.
  • Ανασκόπηση Διοίκησης.
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.
  • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες.
  • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Μετρήσιμοι στόχοι της εταιρίας για την ικανοποίηση της παραπάνω Πολιτικής ασφάλειας τροφίμων, είναι:

  • Ελαχιστοποίηση των επιστροφών των προϊόντων ή των παραπόνων από πελάτες για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων.
  • Όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τα προϊόντα μας να είναι μέσα στα καθορισμένα από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία όρια.
  • Ελαχιστοποίηση των μη συμμορφούμενων παραλαμβανόμενων προϊόντων από προμηθευτές.

 

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρίας.

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

 

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΖ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.

                   ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                                            ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                               Έκδοση 2η/15.01.2021

Βραβείο Επιχειρηματικότητας

youtube

Δείτε τις διαφημίσεις μας

 

64px-PDF

   Δείτε τον κατάλογό μας

Εγγραφή στο Newsletter

TUV

FacebookTwitterLinkedin

57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης | Tηλ: +302310754030, +302310751497 | Fax: 2310754031

JoomSpirit